Purpose of Life สิ่งสำคัญกว่าขั้นตอนการรักษา?

ควบคู่ไปกับกระบวนการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมก็คือเป้าหมายการทำการรักษาที่ชัดเจน โดยผู้เข้ารับการรักษาจะต้องทำการตั้งเป้าหมายว่า “อยากทำอะไรได้หลังจากเข้ารับการรักษาแล้ว”

Purpose of Life สิ่งสำคัญกว่าขั้นตอนการรักษา?

หลังจากผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองพ้นจากขีดอันตรายในช่วงเวลาทอง “Golden Period” แล้ว กระบวนการทำกายภาพบำบัดในขณะที่สมองกำลังสามารถฟื้นฟูได้เร็วนั้นถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นและควรรีบทำทันทีที่สภาวะทางร่างกายพร้อมรับการฟื้นฟู

ขั้นตอนการรักษาที่ PRINC Recovery Center

กระบวนการรักษาฟื้นฟูของผู้เข้ารับการบริการจะแตกต่างกันออกไปตามบุคคล โดยในช่วงต้น ผู้เข้ารับการฟื้นฟูจะได้รับการประเมินจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีการพูดคุยและรับคำปรึกษาเพื่อปรับกระบวนการรักษาให้มีประสิทธิผลต่อทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้เข้ารับการฟื้นฟูให้ได้มากที่สุด จากนั้นจึงเริ่มทำการฟื้นฟูอย่างถูกต้องและเหมาะสมภายใต้การดูแลทุกรายละเอียด

ภายใต้กระบวนการรักษาแบบ Kaigo-Do (ไคโกโดะ) ซึ่งเป็นวิธีการฟื้นฟูทางร่างกายแบบฉบับญี่ปุ่น ที่เน้นส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองเป็นหลัก และได้รับการดูแลเฉพาะในสิ่งที่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเท่านั้น

Purpose of Life: การตั้งเป้าหมายการรักษาเป็นสิ่งสำคัญ

ควบคู่ไปกับกระบวนการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมก็คือเป้าหมายการทำการรักษาที่ชัดเจน โดยผู้เข้ารับการรักษาจะต้องทำการตั้งเป้าหมายว่า

“อยากทำอะไรได้หลังจากเข้ารับการรักษาแล้ว”

กระบวนการรักษาที่ PRINC Recovery Center มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการรักษาสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงปกติที่สุด ช่วงท้ายของกระบวนการฟื้นฟู ผู้เข้ารับการบริการจะได้กลับไปทำการฟื้นฟูต่อที่บ้าน และใช้ชีวิตตามปกติภายใต้การดูแลจัดการทุกรายละเอียดจากบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยการใช้ชีวิตรูปแบบเดิมที่เคยเป็นนี้ ก็จะไปสอดคล้องกับสิ่งที่อยากทำได้หลังเข้ารับการรักษานั่นเอง โดยแรงบันดาลใจจากความต้องการกลับไปใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองอยากเป็น ถือเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้การกระบวนการฟื้นฟูร่างกายมีประสิทธิผลมากขึ้นนั่นเอง‍

Latest News
Article
ภาวะกลืนลำบาก (Dyphagia)

ภาวะที่อาจนำไปสู่ปัญหาคุณภาพชีวิตในระยะยาว การฝึกกลืนกับนักกิจกรรมบำบัดช่วยได้