ระยะฟื้นตัวของระบบประสาท (Brain Recovery Phase)

วางแผนการฟื้นฟูอย่างไร ให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงของการฟื้นฟูระบบประสาทในผู้ป่วยโรคเส้นเลือดสมอง

ระยะฟื้นตัวของระบบประสาท (Brain Recovery Phase)

ระยะที่ 1: ระยะแบบเฉียบพลันขั้นต้น 

เป็นช่วงที่สมองได้รับการบาดเจ็บโดยแพทย์จะให้การรักษาและป้องกันไม่ให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองซํ้า ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูโดยให้ผู้ป่วยเริ่มมีการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ เท่าที่ทำได้ภายใต้ความนุ่ มนวล 

ระยะที่ 2: การฟื้นฟูระยะแรกของผู้ป่วยใน (ระยะเฉียบพลัน, ช่วง 1-7 วันหลังป่วย

ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการโรคหลอดเลือดรุนแรงอาจใช้เวลาในการรักษาที่หอผู้ป่วยวิกฤตินาน ส่วนผู้ที่มีปัญหา น้อยกว่าจะถูกส่งต่อไปยังศูนย์เวชศาตร์ฟื้นฟูทั้งในรูปแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 

ระยะที่ 3: การฟื้นฟูระยะสองของผู้ป่วยใน (ระยะกึ่งเฉียบพลันต้น, ช่วง 3 เดือนหลังป่วย

ผู้ป่วยทุกรายจะต้องเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูอย่างเข้มข้นในช่วงสองถึงสามเดือนแรกหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง เพราะเป็นช่วงที่สมองพร้อมที่จะเรียนรู้และสร้างการเชื่อมต่อใหม่ โดยเรียกความสามารถนี้ว่า NEUROPLASTICITY ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการฟื้นตัวของระบบประสาท แต่ความการฟื้นตัวนั้นอาจช้าลงหลัง จาก 3 เดือนแรก 

ระยะที่4: การฟื้นฟูระยะท้ายของผู้ ป่วยใน (ระยะกึ่งเฉียบพลันช่วงปลาย, ช่วงเดือนที่ 3-6) 

หลังจากทำกายภาพบำบัดอย่างเข้มข้นแล้ว แพทย์จะแนะนำให้ทำการฟื้นฟูเป็นผู้ป่วยนอกต่อไป โดยทีมนักบำบัดจะออกแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมต่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต เพื่อลดอาการที่เหลืออยู่หลัง เกิดโรคหลอดเลือดสมอง รวมทั้งลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมองซํ้า 

ระยะที่ 5: การดูแลเป็นผู้ป่วยนอก และการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน (ระยะเรื้อรัง, ช่วงหลัง 6 เดือน

แม้ว่าการฟื้นตัวส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงหกเดือนแรกหลังโรคหลอดเลือดสมอง แต่จากการศึกษาก่อนหน้า แสดงให้เห็นว่าความสามารถของผู้ป่วยสามารถดีขึ้นได้หลังจากผ่านไป 12 ถึง 18 เดือน และในบางการศึกษาแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาจากการฝึกฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องแม้จะผ่านไปหลายปีแล้วก็ตาม ดังนั้นผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจึงควรได้รับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง เพื่อคงความสามารถ ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการไม่ใช้งาน รวมถึงพัฒนาความสามารถได้อีกด้วย 

Latest News
Article
ภาวะกลืนลำบาก (Dyphagia)

ภาวะที่อาจนำไปสู่ปัญหาคุณภาพชีวิตในระยะยาว การฝึกกลืนกับนักกิจกรรมบำบัดช่วยได้