การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านประสงค์จะทราบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเอง สามารถยื่นคำร้องขอและวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว บริษัทจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือภายในระยะเวลาอันสมควร ท่านมีสิทธิภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด ดังต่อไปนี้

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิดังนี้

 1. สิทธิในการขอเข้าถึง หรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มา ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
 2. สิทธิในการขอให้บริษัทดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
 3. สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จากบริษัท รวมทั้งสิทธิในการขอให้บริษัทส่งหรือโอน ข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น หรือ ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทส่งหรือ โอนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
 4. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อใดก็ได้ตาม หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
 5. สิทธิในการขอให้บริษัทดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุ ตัวบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
 6. สิทธิในการขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
 7. สิทธิในการขอถอนความยินยอม ตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอมไว้กับบริษัท
 8. สิทธิในการร้องเรียน ในกรณีที่บริษัทรวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือประกาศที่ออกตาม พระราชบัญญัตินี้

ทั้งนี้ สิทธิตามข้อ 1 – ข้อ 8 ข้างต้น บริษัทอาจปฏิเสธคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายกำหนด

 • คำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแบบออนไลน์ [ กรอกรายละเอียด ที่นี่ ]
 • แบบฟอร์มการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล [ ไฟล์ PDF ]
  กรุณาระบุรายละเอียดในแบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมแนบเอกสารประกอบตามแบบฟอร์มดังกล่าวให้ครบถ้วน และส่งไปรษณีย์มายัง :
  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 29 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 23 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  หมายเลขโทรศัพท์ : 02-7142173
  อีเมล: dpo.pnkg@principalcapital.com