Article

Category Description Goes Here

Latest News

Article
ภาวะกลืนลำบาก (Dyphagia)

ภาวะที่อาจนำไปสู่ปัญหาคุณภาพชีวิตในระยะยาว การฝึกกลืนกับนักกิจกรรมบำบัดช่วยได้

Article
กายภาพบำบัดด้วยแผนฟื้นฟูเฉพาะบุคคล (Personalised Care Plan)

เพราะว่าการฟื้นฟูไม่มีสูตรสำเร็จ ผู้ป่วยแต่ละคนจึงต้องมีแผนการฟื้นฟูเฉพาะบุคคล เพื่อช่วยให้การฟื้นฟูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Article
Motor Learning Theory

เทคนิกการฟื้นฟูที่ช่วยให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้ ด้วยการสร้างความเคยชิน

Article
ศาสตร์การฟื้นฟูแบบไคโก-โดะ คืออะไร?

ไคโก-โดะ (Kaigo-Do) ศาสตร์แห่งการฟื้นฟูทางกายภาพในแบบฉบับของประเทศญี่ปุ่น ที่มุ่งเน้นการฝึกให้ผู้ป่วยพึ่งพาตนเองเป็นหลัก และกระตุ้นให้ผู้ป่วยได้ใช้ความสามารถที่เหลืออยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

Article
การปฏิบัติตัวและข้อห้ามขณะฟื้นฟู หลังการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

เมื่อร่างกายเข้าสู่ระยะการฟื้นฟูหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังหากพบอาการผิดปกติ ควรรีบเข้าพบแพทย์ และนักกายภาพบำบัดเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพเรื้อรัง

Article
ไขข้อสงสัย: หากสมองเสียหาย เราเสี่ยงอะไรบ้าง? ‍

โรคหลอดเลือดสมองหนึ่งในสาเหตุหลักของการเกิดอัมพาต แต่สามารถป้องกันได้ หากเรารับมือและดูแลผู้ป่วยอย่างทันท่วงทีและถูกวิธี

Article
โรคพาร์กินสัน

ทำความเข้าใจ ‘โรคพาร์กินสัน’ วิธีการและแนวทางการรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Article
โรคหลอดเลือดสมอง

ทำความรู้จัก โรคหลอดเลือดสมอง สาเหตุ สัญญาณ วิธีรักษาฟื้นฟู

Article
ภาวะเปราะบาง (Frailty)

อาการที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ ซึ่งอาจแสดงให้เห็นได้ทั้งทางกายภาพ และสภาพจิตใจ ซึ่งหากปล่อยไว้อาจก่อให้เกิดผลกระทบในระยะยาว

Article
ระยะฟื้นตัวของระบบประสาท (Brain Recovery Phase)

วางแผนการฟื้นฟูอย่างไร ให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงของการฟื้นฟูระบบประสาทในผู้ป่วยโรคเส้นเลือดสมอง

Article
โรคอัมพาตชนิดสมองขาดเลือด (Cerebral Infarction)

โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุสาคัญของการเสียชีวิต ทั่วโลกมีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง จานวน 80 ล้านคน และพิการจากโรคหลอดเลือดสมอง จานวน 50 ล้านคน จากรายงานของ World Stroke Organization (WSO) ปี 2561

Article
‍ภาวะถดถอยจากการไม่ได้ช้งาน (DISUSE SYNDROME)

การไม่ได้ขยับร่างกายเป็นเวลานาน อาจเสี่ยงเกิดภาวะถดถอยของร่างกาย ซึ่งนำมาสู่การเกิดภาวะหรือ โรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ได้

Article
Purpose of Life สิ่งสำคัญกว่าขั้นตอนการรักษา?

ควบคู่ไปกับกระบวนการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมก็คือเป้าหมายการทำการรักษาที่ชัดเจน โดยผู้เข้ารับการรักษาจะต้องทำการตั้งเป้าหมายว่า “อยากทำอะไรได้หลังจากเข้ารับการรักษาแล้ว”

Article
PRINC Recovery Center ศูนย์ฟื้นฟูร่างกายระยะสั้น

PRINC Recovery Center คือศูนย์ฟื้นฟูร่างกายระยะสั้นที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคทางสมอง (Neurological) กระดูก (Orthopedic) และภาวะถดถอยของร่างกาย (Disuse Syndrome) ที่เกิดจากการร่วมมือกันของบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล และ นิฮอน เคเอ กรุ๊ป (Nihon Keiei Group) ด้วยเป้าหมายสูงสุดเดียวกัน นั่นคือ เพื่อให้การฟื้นฟูผู้เข้ารับการบริการทั้งทางด้านร่างกาย ควบคู่ไปกับการดูแลทางด้านจิตใจ เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตในแบบที่เคยเป็นอีกครั้งในระยะเวลาที่สั้นที่สุด‍

Sign Up For Our Newsletter!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Only hand picked news and updates for our exclusive customers!

Instagram